Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Πηνελόπη Παπαηλία, Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Δάφνη Τραγάκη, Βασιλική Γιακουμάκη

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Η Εθνογραφία Σήμερα
 • Εθνογραφείν Ι: Η Συνέντευξη ως Εργαλείο Εθνογραφικής Έρευνας
 • Πειραματισμοί: Εθνογραφία / Ήχος
 • Εθνογραφείν ΙΙ: Οι Σημειώσεις Πεδίου
 • Δικάναλη Εθνογραφία: Όταν δύο εθνογράφοι συνεργάζονται στο πεδίο
 • Ψηφιακή Εθνογραφία
 • Η Εθνογραφία έξω από το πανεπιστήμιο Ι: Πόλεμος και Μπίζνες
 • Εθνογραφία και Πολιτικοποίηση
 • Εθνογραφείν ΙΙΙ: Η Πρόταση
 • Η εθνογραφία έξω από το πανεπιστήμιο ΙΙ: Το μουσείο

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις σύγχρονες τάσεις της εθνογραφικής έρευνας. Εθνογράφοι τοι ΙΑΚΑ, αλλά και άλλων πανεπιστημίων της Ευρώπης και των ΗΠΑ θα παρουσιάσουν τις δικές τους έρευνες, καθώς επίσης και τις σκέψεις και απόψεις τους αναφορικά με νέες κατευθύνσεις της εθνογραφίας.

Επιπλέον, το μάθημα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να αναπτύξουν τις ικανότητές τους αναφορικά με δύο βασικά μεθοδολογικά ζητήματα. 1) Τη διεξαγωγή εθνογραφικών συνεντεύξεων και 2) τη συγγραφή μιας ανθρωπολογικής ερευνητικής πρότασης προπτυχιακού επιπέδου.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Γενική βιβλιογραφία

 • Lassiter, Luke Eric και Elizabeth Campbell. 2014. Doing Ethnography Today: Theories, Methods, Exercises. Wiley-Blackwell.
 • Westbrook, David A. 2008. Navigators of the Contemporary: Why Ethnography Matters. Chicago: University of Chicago Press.
 • Van Maanen, John. 2011. Tales of the Field: On Writing Ethnography, δεύτερη εκδοση. Chicago: University of Chicago Press.

H συνέντευξη ως εργαλείο εθνογραφικής έρευνας 

 • Paul Thompson. 2002. Φωνές από το Παρελθόν. Αθήνα: Πλέθρον. Κεφ. 7 (Η συνέντευξη) και Παράρτημα – Οδηγός συνέντευξης για την αφήγηση ζωής (σ. 371-386).
 • Γιώργος Τσιώλης. 2014. Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα. Αθήνα: Κριτική, κεφ. 2.3 Η παραγωγή βιογραφικών αφηγήσεων: η αφηγηματική συνέντευξη ως επικοινωνιακή διάδραση (σ. 248-270)
 • Valerie Yow. Recording Oral History. 2005, Altamira Press. Κεφ. 3 Preparing for the Interviewing Project, p. 71-80.
 • Martin Hammersley & Paul Atkinson. 1995. Ethnography, Principles in Practice. Routledge, κεφ. 5 Insider accounts: listening and asking questions.

Πειραματισμοί: εθνογραφία / τέχνη

 • Pink, Sarah. 2009. Doing Sensory Ethnography. London: Sage.

 • Porcello, Τhomas, κ.α. 2010. "Τhe Re-organization of the Sensory World". Annual Review of Anthropology 39: 51-66.

 • De Certeau, Michel. 2010. "Περπατώντας στην Πόλη". Στο, Eπινοώντας την Καθημερινή Πρακτική. Η Πολύτροπη Τέχνη του Πράττειν, σσ. 243-258. Αθήνα: Σμίλη.

 • Ingold, Tim. 2011. Βeing Alive. Essays on Movement, Knowledge and Description. Routledge. (βλ. Κεφ. 4 & 11).

 

Σημειώσεις πεδίου

 • Emerson, Robert M., Rachel I. Fretz, and Linda L. Shaw. 1995. Writing ethnographic fieldnotes. Chicago: University of Chicago Press. 
 • Sanjek, Robert. 1993. Fieldnotes: the making of anthropology. Ithaca: Cornell Univ. Press.
 • Wang, Tricia. 2012. "Writing Live Fieldnotes: Towards a More Open Ethnography," Ethnography Mattershttp://ethnographymatters.net/blog/2012/08/02/writing-live-fieldnotes-towards-a-more-open-ethnography/

 

«Δικάναλη» εθνογραφία: όταν δύο εθνογράφοι συνεργάζονται στο πεδίο

 • Walter Gershon (ed). 2009. The Collaborative Turn. Working Together in Qualitative Research, Rotterdam: Sense Publishers.
 • E.Friedl, 1970. Field work in a  Greek Village. In Peggy Golde, Women in the Field. Un of California Press, p. 195-220.
 • Loring Danforth & Riki Van Boeschoten. 2012. Children of the Greek Civil War. Refugees and the Politics of Memory. Chicago: Chicago University Press.

Ψηφιακή εθνογραφία

 • Boellstorff, Tom. 2008. Coming of age in Second Life: an anthropologist explores the virtually human. Princeton: Princeton University Press.
 • Boellstorff, Tom. 2012. Ethnography and virtual worlds: a handbook of method. Princeton: Princeton University Press. 
 • Underberg, Natalie M., and Elayne Zorn. 2013. Digital ethnography: anthropology, narrative, and new media. Austin: University of Texas Press.