Διδάσκουσα

Διδάσκοντες

Ιφιγένεια Λεβέντη

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

1) Εισαγωγικό μάθημα. Aρχιτεκτονική/Τοπογραφία-Γλυπτική-Αγγειογραφία.  

2) Αττική αγγειογραφία του 5ου αι. π.Χ.  

3) Κλασική Αρχιτεκτονική και Τοπογραφία. Αθηναϊκή Ακρόπολη, Αγορά Αθηνών, Ναοδομία 5ου αι. π.Χ.

4) Ο ώριμος Κλασικός Ρυθμός στη Γλυπτική. Ο γλυπτός διάκοσμος του Παρθενώνος. Οι δωρικές μετόπες και η ιωνική ζωφόρος.  

5) Ο ώριμος Κλασικός Ρυθμός στη Γλυπτική. Ο γλυπτός διάκοσμος του Παρθενώνος. Τα Εναέτια Γλυπτά. 

6) Οι χρυσελεφάντινοι κολοσσοί του Φειδία και η αττική σχολή γλυπτικής. 

7) Ο Πολύκλειτος και η σχολή χαλκοπλαστικής του Άργους. 

8) Πανελλήνια Ιερά. Δελφοί και Ολυμπία.

9) Ναοί του 4ου αι. π.Χ. στην ηπειρωτική Ελλάδα. 

10) Ιωνικοί Ναοί της Μ. Ασίας στον 4ο αι. π.Χ.  

11) Αγγειογραφία και Μεγάλη Ζωγραφική 4ου αι. π.Χ. 

12) Γλύπτες του 4ου αι. π.Χ. Σκόπας, Ευφράνωρ, Λεωχάρης.

13) Πραξιτέλης, o γλύπτης θεών και ανθρώπων.

14) Ο Λύσιππος και οι εξελίξεις που οδηγούν στην ελληνιστική πλαστική. 

15) Η εικονογραφία του θανάτου, της λατρείας και της πόλης. Αττικά επιτύμβια, αναθηματικά και ψηφισματικά ανάγλυφα 5ου και 4ου αι. π.Χ.  

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τον φοιτητή αλλά και τον μη ειδικό με τους επιμέρους κλάδους της αρχαίας ελληνικής τέχνης και αρχαιολογίας.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Γενικά έργα

 

Κοκκορού Αλευρά, Γ. 1990. Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας (1050 -50 π.Χ.), Αθήνα.

Heilmeyer, D. 2002, επιμ. Die griechische Klassik. Idee oder Wirklichkeit . Antikensammlung Berlin. Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz. Κατάλογος Εκθέσεως, Βερολίνο –Βόννη 2002.

Hölscher, T. 2005. Κλασική Αρχαιολογία. Βασικές Γνώσεις, Θεσσαλονίκη, μετάφραση Πάρις Παγεωργίου

Πλάντζος, Δ. 2011. Ελληνική τέχνη και αρχαιολογία (1100-30 π.Χ.), Αθήνα.

 

Γλυπτική

 

Barringer, J.M. 2008. Art, Myth and Ritual in Classical Greece, Cambridge, New York.

Boardman, J. 1985. Greek Sculpture. The Classical Period, London.

Boardman, J. και D. Finn, 1985. The Parthenon and its Sculpture, London.

Jenkins, I., 2006. Greek Architecture and its Sculpture, Cambridge Ma.

Marcadé, J. 1986. “Les sculptures décoratives de la Tholos de Marmaria à Delphes: État actuel du dossier,” στο H. Kyrieleis, επιμ., Archaische und Klassische Griechische Plastik II. Akten des Internationalen Kolloquiums vom 22.-25 April 1985 in Athen, Mainz a/R 1986, 169-73.

Moon, W.G. 1995, επιμ., Polykleitos, the Doryphoros and Tradition, Madison Wi.

Moreno, P. 1995. Lisippo. L'arte e la fortuna, Roma 1995.

Ridgway, B.S. 1997. Fourth-Century Styles in Greek Sculpture, Madison Wi.

Stewart, A., 1990. Greek Sculpture: An Exploration, New Haven and London.

Stewart, A. 2008. “ The Persian and Carthaginian Invasions of 480 B.C.E. and the Beginning of the Classical Style: Part 1, the Stratigraphy, Chronology, and Significance of the Acropolis Deposits,” AJA 112, 377-412.

Stewart, A. 2008. “The Persian and Carthaginian Invasions of 480 B.C.E. and the Beginning of the Classical Style: Part 2, the Finds from Other Sites in Athens, Attica, Elsewhere in Greece, and on Sicily; Part3, the Severe Style: Motivations and Meaning, AJA 112, 581-615.

Vedder, U. 1985. Untersuchungen zur plastischen Ausstattung attischer Grabanlagen des 4. Jhs. v. Chr., Frankfurt-Bern-N. York.

 

Aρχιτεκτονική -Τοπογραφία

 

Βαλαβάνης, Π. 2004. Ιερά και Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα. Ολυμπία, Δελφοί, Ισθμία, Νεμέα , Αθήνα.

Dinsmoor, W.B. 1975, The Architecture of Ancient Greece. An Account of its Historical Development, New York , London.

Gruben, G. 2001. Ιερά και ναοί της αρχαίας Ελλάδας, Αθήνα.

Lawrence, A. W. 1983, Greek Architecture, Revised with additions by R.A. Tomlison, New Haven, London.

Sprawforth, A. 2006. Αρχαίοι ελληνικοί ναοί, Αθήνα.

 

Αγγειογραφία

 

Boardman, J. 1995. Αθηναϊκά ερυθρόμορφα αγγεία. Κλασική περίοδος, Αθήνα.

Βoardman, J. 2004. Η ιστορία των αρχαίων ελληνικών αγγείων, Αθήνα.

Cook, R.M. 1994. Ελληνική αγγειογραφία, Αθήνα.

Rasmussen, T. και Spivey, Ν. 1997. Προσεχτικές ματιές στα ελληνικά αγγεία, Αθήνα.

Robertson, Μ. 1992. H τέχνη της αγγειογραφίας, στην κλασική Αθήνα, Αθήνα.

Τιβέριος, M. 1996. Ελληνική τέχνη. Αρχαία αγγεία, Αθήνα.

Trendall, A.D. 1989. Red Figure Vases of South Italy and Sicily, A Handbook, London.

 

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.