Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Γιάννης Λώλος

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

1η. Εισαγωγικά Σχόλια & η Προϊστορική και αρχαϊκή Ρώμη (10ος-6ος αι. π.Χ.)

2η. Η πρώϊμη και μέση δημοκρατική περίοδος (5ος - ύστερος 2ος αι. π.Χ.)

3η. Η ύστερη δημοκρατική περίοδος και ο Ιούλιος Καίσαρας (1ος αι. π.Χ.)

4η. Ο Οκταβιανός Αύγουστος και η εγκαθίδρυση της ηγεμονίας (31 π.Χ. - 14 μ.Χ.)

5η. Η δυναστεία των Ιουλίων και Κλαυδίων (14-68 μ.Χ.)

6η. Η δυναστεία των Φλαβίων (68-96 μ.Χ.)

7η. Από τον Νέρβα στον Αδριανό (96-138 μ.Χ.)

8η. Οι Αντωνίνοι και οι Σεβήροι (138-235 μ.Χ.) 

9η. Τα χρόνια της κρίσης (235-284), o Διοκλητιανός (284-305), o Μαξέντιος και ο Μέγας Κωνσταντίνος (306-337). Η Ρώμη μετά την ίδρυση της Κωσταντινούπολης.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη μνημειακή τοπογραφία της αρχαίας Ρώμης από το 10ο αι. π.Χ. έως τον 4ο αι. μ.Χ.

 

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Aicher, P.J. 2001, 2004. Rome Alive: A Source-Guide to the Ancient City, Bolchazy-

Carducci Publishers (2 τόμοι).

Claridge, A. 2010. Rome (Oxford Archaeological Guides), Oxford (2η έκδοση).

Coarelli, F. 2007. Rome and environs; an archaeological guide, University of

California Press.

Connolly, P., H. Dodge. 1998. The Ancient City, Oxford (μετάφραση στα ελληνικά

από τις εκδόσεις Πατάκη 2002).

Coulston, J., H. Dodge. 2000. Ancient Rome; the Archaeology of the Eternal City,

Oxford University Press.

Dyson, S. 2010. Rome ; A Living Portrait of an Ancient City, Baltimore.

Heiken, G., R. Funiciello, D. de Rita. 2005. The Seven Hills of Rome: A Geological

Tour of the Eternal City, Princeton.

Holloway, R.R. 1994. The archaeology of early Rome and Latium, London.

Krautheimer, R. 1980. Rome: profile of a city, 312-1308, Princeton .

Meneghini, R., R. Santangeli Valenzani. 2007. I Fori Imperiali; Gli scavi del Comune

di Roma (1991-2007).

Nash, E. 1968. Pictorial Dictionary of Ancient Rome, 2η έκδοση, London.

Richardson, Jr., L. 1992. A New Topographical Dictionary of Ancient Rome, John

Hopkins University Press.

Stambauch, J.E. 1988. The Ancient Roman City, John Hopkins.