Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

• Η πρώτη ενότητα του μαθήματος ασχολείται με τη ρύπανση του αέρα και την επεξεργασία των αερίων αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το νέφος, η όξινη βροχή, η τρύπα του όζοντος καθώς και οι μέθοδοι καθαρισμού αερολυμάτων.
• Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με τη ρύπανση των υδάτων και με την επεξεργασία του νερού και των λυμάτων. Εξετάζονται το φαινόμενο του ευτροφισμού, το θέμα των τοξικών αποβλήτων και οι μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
• Η τρίτη ενότητα ασχολείται με τα στερεά απόβλητα και την επεξεργασία τους. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων συνοπτικά με έμφαση κυρίως στην υγειονομική ταφή απορριμμάτων.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Η Περιβαλλοντική Μηχανική και Διαχείριση έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της δημιουργίας, της μεταφοράς και της κατεργασίας αερίων, υγρών και στερεών ρύπων.
Είναι μάθημα υποδομής για οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με ειδικά περιβαλλοντικά θέματα όπως οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η διαχείριση αποβλήτων, οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, η χωροθέτηση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και η χωροθέτηση βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες περιβαλλοντικής μηχανικής
• Έχει αναγνωρίσει τις επιμέρους περιπτώσεις και τα στάδια περιβαλλοντικού σχεδιασμού
• Χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με περιβαλλοντική διαχείριση
• Είναι σε θέση να αναλύσει ειδικά περιβαλλοντικά θέματα συμπεριλαμβανομένων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Χωροθέτησης ΧΥΤΑ
• Μπορεί να διακρίνει και να επιλέξει μεθοδολογίες διαχείρισης αποβλήτων και των υποκατηγοριών τους

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

• Κούγκολος Α. (2007) Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.
• Καραθανάσης Σ. (2006) Ατμοσφαιρική ρύπανση, εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη
• Γεντεκάκης Ι. (2010) Ατμοσφαιρική ρύπανση: επιπτώσεις έλεγχος και εναλλακτικές τεχνολογίες, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
• Metcalf & Eddy (2006) Μηχανική υγρών αποβλήτων – Επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση, τόμος Α και τόμος Β. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα