Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα open eclass του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που υλοποιείται με χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις και η λειτουργία της πλατφόρμας (τρέχουσα έκδοση v 3.0) πραγματοποιούνται στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης 'Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας', του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (αναλυτικές πληροφορίες στο URL: http://ocw-project.uth.gr).

Ανακοινώσεις