Μεθοδολογία δραστηριοτήτων προσχολικής αγωγής Ι

Καφένια Μπότσογλου

Περιγραφή

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

(επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)

Το μάθημα πραγματεύεται γενικές
αρχές διδακτικής μεθοδολογίας και μεθόδους αγωγής βάσει των οποίων ο/η νηπιαγωγός
οργανώνει τις δραστηριότητες και πραγματώνει τους στόχους διδασκαλίας και μάθησης
αναλαμβάνοντας έργο υποβοήθησης των νηπίων, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τα ενδιαφέροντα,
τις ανάγκες και τις γνώσεις τους.

Περιεχόμενο μαθήματος

• Τι είναι αναλυτικό πρόγραμμα

• Διαφοροποίηση παλαιών αναλυτικών
με τα νέα (τύπου curriculum)

• Τι είναι η διδακτική μεθοδολογία

• Γενικές αρχές διδακτικής μεθοδολογίας

• Αρχές της ανάπτυξης και μάθησης
νηπίων που υπαγορεύουν τις αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές στα προγράμματα προσχολικής
αγωγής

• Μέθοδοι αγωγής

• Το αναλυτικό πρόγραμμα:
φιλοσοφία, παιδαγωγικές αντιλήψεις και εσωτερική οργάνωση

Κωδικός: SEAC152
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο