Ειδικά Θέματα Δημογραφίας: Χωρικές Διαστάσεις Δημογραφικών Φαινομένων

Δημήτριος Καρκάνης

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους φοιτητές έχουν τις βασικές γνώσεις στη Δημογραφία  και  ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν τα δημογραφικά φαινόμενα σε σε περιφερειακό επίπεδο και σε διαφορετικές κλίμακες 
Οι δημογραφικές εξελίξεις, η πορεία δηλαδή των τριών βασικών δημογραφικών συνιστωσών (γονιμότητα, θνησιμότητα, μετανάστευση) προσδιορίζουν τόσο την κατανομή του πληθυσμού στον χώρο, όσο και την “φυσιογνωμία” του, δηλαδή τα δομικά του χαρακτηριστικά (κατανομή κατά φύλο και ηλικία, κατά οικογενειακή κατάσταση κ.λ.π). Η πορεία των τριών αυτών βασικών δημογραφικών μεταβλητών δύναται να εξετασθεί τόσο σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,  όσο και σε επίπεδο μικρότερων χωρικών ενοτήτων (Πόλη η Πολεοδομικό συγκρότημα και υπο-ενότητές του). Οι διαφοροποιημένες εξελίξεις τους οδηγούν συχνότατα σε σαφώς διαφοροποιημένα δημογραφικά προφίλ και συνολικά πληθυσμιακά μεγέθη στα πλαίσια του εθνικού χώρου, που απαιτούν αφενός μεν την “περιγραφή” τους, αφετέρου δε την εξέταση των ε

Περισσότερα  
Κωδικός: ΚΕ0400
Κατηγορία: Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Θεματικές Ενότητες

Ανασκόπηση βασικών εννοιών δημογραφικής και πληθυσμιακής ανάλυσης

Πληθυσμιακά χωρικά δεδομένα

Γεωγραφικός Χώρος και Κατανομή Πληθυσμού

Μελέτες Περιπτώσεων

Εργαστήρια-Ατομικές εργασίες-Ομαδική εργασία

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  327
Αρ. Προβολών :  3568

Ημερολόγιο